ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΟΙ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΕ ΑΡΗΣ

Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 27/06/2014 σε Αθλητισμός

Τα ζητήματα και αναλύσεις των προσφερόμενων αγωνιστικών και λειτουργικών καταστάσεων τα οποία έθεσα υπόψη της Γ.Σ. της Κοινωνίας Μελών του ΑΡΗ, είναι τα εξής:

 

Ι. Β’ ΕΘΝΙΚΗ [FOOTBALL LEAGUE]

1. Οι προσδοκίες του ΑΡΗ από τη συμμετοχή του στη Β’ Εθνική Κατηγορία, (που σημειωτέον θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως τη σχετική αδειοδότηση), σε οικονομικό επίπεδο, δεν μπορεί, υπό τις παρούσες συνθήκες και με πυξίδα το άμεσο παρελθόν, να ξεπεράσουν το ετησιοποιημένο ποσό των 300.000 Ευρώ, (φιλόδοξο έως ακραίο σενάριο), που προκύπτει ως μερίδιό του (κυρίως) από τον ΟΠΑΠ και την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Το συνολικό αυτό (ετήσιο) ποσό, εισπρακτικά, θα καταλήξει, ως διανεμηθέν από τη FOOTBALL LEAGUE προϊόν, στο ταμείο της ΠΑΕ, φυσικά με τμηματικές καταβολές, (μηνιαίως, κατά το πλέον αισιόδοξο σενάριο), εάν και εφόσον, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): (i) δεν προηγηθούν κοινοποιήσεις κατασχετηρίων (εις χείρας της διοργανώτριας), από το Δημόσιο, ή από ιδιώτες, πρώην ποδοσφαιριστές και προπονητές, ή τρίτους πιστωτές, (ii) δεν επιβληθούν πρόστιμα αγωνιστικά από τα δικαιοδοτικά όργανα της διοργανώτριας, (iii) δεν ενεργοποιηθούν ποινικές ρήτρες των συμβάσεων που διαχειρίζεται η διοργανώτρια, οπότε και βεβαιώνονται ισομερώς σε όλες τις ΠΑΕ, (όχι τόσο σπάνια περίπτωση), (iv) δεν καταπέσουν εγγυητικές επιστολές στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κυρίως όμως, (iii) δεν ενεργοποιηθούν οι αποφάσεις του Τακτικού Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ για οφειλές της, εφόσον, για να μην αφαιρεθούν βαθμοί ή κατακυρωθούν αγώνες και αλλοιωθεί η διεξαγωγή του πρωταθλήματος, η διοργανώτρια αρχή, (κατεξοχήν αρμόδια για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών), είθισται να προαφαιρεί ισόποσα από τα προς απόδοση διανεμητέα έσοδα της οφειλέτριας, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα το πρωτάθλημα της κατηγορίας αυτής. Σε αυτά όλα τα πιθανά να συντρέξουν σενάρια, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος διεξαγωγής του πρωταθλήματος, (μετακινήσεις, κ.λπ.), που δεν είναι αμελητέο. Και μία τελευταία επισήμανση: Είθισται στην παρούσα περίοδο οι πιστωτές των ΠΑΕ, παίκτες και ποδοσφαιριστές, ή οι πληρεξούσιοί τους να αναμένουν ή αδρανούν για τη λήψη μέτρων άμεσης ή έμμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης, υπό μορφήν δήθεν προφορικής συμφωνίας, εφόσον, ούτως ή άλλως, οι χρηματοδοτήσεις των ΠΑΕ έχουν ολοκληρωθεί και δεν υφίσταται άλλη πηγή εσόδου τους. Όμως, είναι πρακτικά επιβεβαιωμένο ότι μόλις εκκινήσει το πρωτάθλημα, θα ακολουθήσει (αν και απευκταίο), χιονοστιβάδα κατασχετηρίων ή προσφυγών και αιτήσεων ενεργοποίησης των ποινών από τους πιστωτές, που σε πολλές άλλες περιπτώσεις (άλλων ΠΑΕ) κατέληγαν να μηδενίζουν τις τελικές ταμειακές απολήψεις τους, χωρίς να παραγνωρίζονται και οι αγωνιστικές συνέπειες (αφαιρέσεις βαθμών, κ.λπ.). Και φυσικά, τα χρέη θα ακολουθούν την ΠΑΕ μέχρι να εξοφληθούν.

2. [ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ] Οπωσδήποτε η παραμονή μιας ΠΑΕ στη FOOTBALL LEAGUE, διατηρεί ζωντανή την ελπίδα για την άνοδο στην SUPERLEAGUE, κυρίως όμως διασώζει και το τμήμα των νέων, το οποίο χρηματοδοτείται αυτοτελώς.

 

ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Αν η ΠΑΕ επιλέξει να συμμετάσχει στην Ερασιτεχνική Κατηγορία, τότε θα εφαρμοστεί το άρθρο 111 του ν. 2725/1999. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1. εδάφιο β’ του άρθρου 111 ν. 2725/1990, όπως ισχύει, (μετά και την τελευταία τροποποίησή του με το ν. 4115/2013), η οποία εφαρμόζεται και για τις ΠΑΕ: «1. Π.Α.Ε. που υποβιβάζονται από τη 1η εθνική κατηγορία ή, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, από την κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην οικεία κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, διαλύονται και τίθενται σε εκκαθάριση κατά τις διατάζεις για τις ανώνυμες εταιρείες, υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συμβουλίου. Η εκκαθάριση πρέπει να περατώνεται μέσα σε τριάντα (30) μήνες από τον υποβιβασμό της Π.Α.Ε.. Εάν πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση η ομάδα ανέλθει κατηγορία, διακόπτεται η διαδικασία της εκκαθάρισης και επαναφέρεται σε λειτουργία η Π.Α.Ε.. Κατ’ εξαίρεση οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.) όλων των κατηγοριών, που υποβιβάζονται σε Ερασιτεχνική Κατηγορία, υποχρεωτικώς εκκαθαρίζονται εντός τριών (3) μηνών από τον υποβιβασμό τους». Περαιτέρω, βάσει της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, «Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1, η ομάδα του σωματείου προβιβασθεί στη Γ’ εθνική κατηγορία, ή, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η γενική συνέλευση του σωματείου δικαιούται, αντί να συστήσει νέα Π.Α.Ε., να ζητήσει την αναβίωση της προηγούμενης που τελεί σε εκκαθάριση. Σε μια τέτοια περίπτωση, την οριστική απόφαση περί αναβίωσης ή μη λαμβάνει η Γενική Συνέλευση της υπό εκκαθάριση τελούσας Π.Α.Ε., η οποία συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του σωματείου, ο οποίος ορίζει και τα τυχόν άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες για τη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύσεις κλπ. που προβλέπονται από τον ΚΝ 2190/1920 συντέμνονται κατά το ήμισυ». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι, το ιδρυτικό σωματείο δικαιούται να ιδρύσει νέα ΠΑΕ, ενόσω η προηγούμενη ΠΑΕ τελεί υπό εκκαθάριση, λαμβανομένου υπόψη, αφενός μεν ότι η εκκαθάριση της προηγούμενης ΠΑΕ δεν περατώθηκε μέσα σε 30 ή 3 μήνες από τον υποβιβασμό της, (ανάλογα με το ισχύον καθεστώς), η δε άνοδος κατηγορίας επήλθε εκτός του χρονικού διαστήματος των 30 ή 3 μηνών αντίστοιχα, αφετέρου δε και σε κάθε περίπτωση, η αναβίωση της προηγούμενης ΠΑΕ υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. του Σωματείου και όχι στην πρωτοβουλία και προαίρεση των τυχόν δανειστών της. Ειδικότερα, όπως έκρινε και η υπ’ αριθμ. 308/2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, (και την σε αυτήν αναφερόμενη νομολογία), κατά τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου, ο υποβιβασμός των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών από την Γ’ (τότε) Εθνική Κατηγορία (ή σε περίπτωση αναδιάρθρωσης στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου), στην οικεία κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, συνεπάγεται τη διάλυσή τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση κατά τις διατάξεις των ανωνύμων εταιρειών, υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία (εκκαθάριση) πρέπει να περατώνεται μέσα σε διάστημα τριάντα (30) μηνών, (σήμερα 3 μηνών), από τον υποβιβασμό της Π.Α.Ε. Εάν πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση η ομάδα ανέλθει κατηγορία, διακόπτεται η διαδικασία της εκκαθάρισης και επαναφέρεται σε λειτουργία η Π.Α.Ε. Είναι προφανές ότι οι διατάξεις του τελευταίου αυτού εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 111 του αθλητικού νόμου περιέχουν ειδική ρύθμιση σε σχέση με τις προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 47α του κ.ν. 2190/1920, ως προς τις προϋποθέσεις «αναβίωσης» των υπό εκκαθάριση Π.Α.Ε., η οποία συμπληρώνεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκαν μεταγενέστερα με το άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 3057/2002. Με τις τελευταίες αυτές διατάξεις, (κατά την ίδια γνωμοδότηση του ΝΣΚ), παρέχεται η δυνατότητα στη γενική συνέλευση του σωματείου που έχει καταλάβει αυτοδικαίως τη θέση της υποβιβασθείσας στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο Π.Α.Ε. (βλ. σχ. παρ. 2 αρθρ. 111) να ζητήσει, σε περίπτωση προβιβασμού της ομάδας του στη Γ’ Εθνική Κατηγορία, (ή σε περίπτωση αναδιάρθρωσης στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου), εντός του διαστήματος των τριάντα (30) μηνών (ή 3 μηνών) από τον υποβιβασμό της, αντί τη σύσταση νέας Π.Α.Ε., την ανασύσταση της προηγούμενης που τελεί σε εκκαθάριση. Την οριστική όμως απόφαση περί αναβίωσης θα πρέπει να λάβει η γενική συνέλευση των μετόχων της υπό εκκαθάριση τελούσας Π.Α.Ε., η οποία συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του σωματείου.

2. Λίαν προσφάτως, το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. [No 49 - 06.04.2012], αποφάσισε ότι: «Στα ιδρυτικά των Π.Α.Ε. ερασιτεχνικά σωματεία, που υποκαθιστούν αγωνιστικά τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες σε περίπτωση υποβιβασμού τους, για οιονδήποτε λόγο, σε ερασιτεχνική κατηγορία, δεν μεταφέρεται καμία οφειλή της Π.Α.Ε. προς ποδοσφαιριστές ή προπονητές, που είχαν μαζί της οποιαδήποτε εργασιακή σχέση όταν αυτή μετείχε στις επαγγελματικές κατηγορίες… Αποφάσεις που ελήφθησαν αντίθετα με την ως άνω απόφαση δεν έχουν καμία ισχύ και επείγει η ακύρωση τους.». Με τον τρόπο αυτό επήλθε ξαφνική νομολογιακή μεταβολή και πλέον το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο ευθυγραμμίζεται με την απόφαση αυτή του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., (βλ. ενδ. υπό το προηγούμενο νομολογιακό καθεστώς, ΤΔΔ ΕΠΟ 165/2011 και υπό το νέο την 216/2013). Μάλιστα με την υπ’ αριθμ. 216/2013 απόφαση του ίδιου δικαιοδοτικού οργάνου, κρίθηκε ότι η ανωτέρω έννομη συνέπεια κατισχύει τυχόν αντίθετων πειθαρχικών αποφάσεων της FIFA, οπότε και με τον αυτό δικανικό συλλογισμό ακυρώθηκε αντίθετη προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής της Δ’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας. Βεβαίως, κατά την απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. φαίνονται να εξαιρούνται οι απαιτήσεις τρίτων, ή του Δημοσίου, από τις μη μεταφερόμενες το ιδρυτικό σωματείο απαιτήσεις, γεγονός που όμως δεν ισχύει, γιατί για αυτές, η Ε.Π.Ο. δεν είχε δικαιοδοσία, ούτως ή άλλως, να αποφανθεί. Συνεπώς και οι απαιτήσεις αυτές ικανοποιούνται κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης της ΠΑΕ.

3. Η θέση ότι οι διατάξεις του άρθρου 111 του αθλητικού νόμου, δεν μπορούν να κατισχύσουν των αναγκαστικού δικαίου διατάξεων του θεσμικού νόμου των ανωνύμων εταιρειών, εφόσον θεσπίζουν αυτοτελείς λόγους λύσης των Π.Α.Ε., δεν είναι σωστή. Και αυτό γιατί όπως έχει κρίνει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, (Αρ. Γνωμ. 308/2013), «Είναι αυτονόητο ότι, και οι διατάξεις αυτές της αθλητικής νομοθεσίας, ενόψει της σπουδαιότητας του επιδιωκόμενου σκοπού τους, που είναι η ρύθμιση των ζητημάτων λύσης και εκκαθάρισης των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, αποτελούν αναγκαστικό δίκαιο, όπως και οι αντίστοιχες διατάξεις του θεσμικού νόμου των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες άλλωστε παραπέμπουν, ιδίως ως προς τη διαδικασία της εκκαθάρισης».

4. Συνεπώς, δεν υφίσταται καμία απαγορευτική διάταξη για το ιδρυτικό σωματείο και αν ακόμα δεν έχει περατωθεί η εκκαθάριση της προηγούμενης ΠΑΕ, (κατά το άρθρο 111 του αθλητικού νόμου) στον ορισθέντα χρόνο, (συνήθης περίπτωση) και εφόσον η άνοδος κατηγορίας επήλθε εκτός του χρονικού διαστήματος των τριάντα (παλαιότερα), ή τριών (3) μηνών, (σήμερα), στη διάρκεια του οποίου δεν περαιώθηκε η εκκαθάριση, εφόσον βεβαίως ανέλθει αγωνιστικά στην επαγγελματική κατηγορία, να αποφασίσει με το προβλεπόμενο καταστατικό του όργανο (Γ.Σ.), την ίδρυση νέας ΠΑΕ, απαλλαγμένης (προφανώς) από τα χρέη και βάρη της προηγούμενης υπό εκκαθάριση ΠΑΕ. Βεβαίως, η εμπειρία έχει δείξει, (εκτός βεβαίως της περίπτωσης της ΠΑΕ ΑΕΚ), ότι η επιλογή της υπαγωγής στην ερασιτεχνική κατηγορία καθιστά το ιδρυτικό σωματείο ευάλωτο σε «καιροσκοπικά παιχνίδια», εφόσον, πρακτικά, με το μικρότερο αγωνιστικό κόστος και με την αίρεση του προβιβασμού στην ανώτερη κατηγορία, ιδρύεται μία νέα ΠΑΕ, επαρκώς καθαρή από παλαιά χρέη, η οποία, ανάλογα με το σήμα και την υπεραξία της φήμης και πελατείας της, όταν συντρέξει η περίπτωση αυτή, αποκτά μία ελκυστικότατη επιχειρηματική αξία, που θα αποφέρει στους μετόχους τους δυσανάλογα κέρδη. Γι’ αυτό και η εξασφάλιση μίας σταθερής και έμπιστης διοίκησης προαπαιτείται για την καθοδήγηση του ποδοσφαιρικού τμήματος στη δύσκολη αυτή αγωνιστική περιπέτεια της ΠΑΕ, ώστε η όποια εξέλιξη προκύψει, να αποβεί προς όφελος των περιουσιακώς αποτιμώμενων αξιών της νέας ΠΑΕ και φυσικά του λαού, του αθλήματος και της κοινωνίας.

5. Τέλος, παράλληλα, θα πρέπει να ξεκινήσει και μία προσέγγιση των αρμοδίων οργάνων της FIFA, ώστε, σε περίπτωση προαγωγής της ομάδας στην Α΄ Επαγγελματική Κατηγορία, (μετά βεβαίως το σκαλοπάτι της FOOTBALL LEAGUE), να εξασφαλιστεί ο μη αποκλεισμός της ομάδας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λόγω υφισταμένων οφειλών σε ξένους, κοινοτικούς ή μη ποδοσφαιριστές, προπονητές, ατζέντηδες κ.λπ., εξασφαλίζοντας έναν ανεκτό οικονομικό διακανονισμό με τους αξιωματούχους της διεθνούς ομοσπονδίας.

 

ΙΙΙ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 106ΙΑ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ».

1. Καταρχάς, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι προϋποθέσεις να υπαχθεί η ΠΑΕ σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης είναι, μεταξύ άλλων, να πληρούνται σωρευτικά δύο από τα τρία κριτήρια που θέτει το άρθρο 47α του κ.ν. 2190/1920, ήτοι να απασχολεί τουλάχιστον 50 εργαζόμενους, να έχει κύκλο εργασιών τουλάχιστον 5.000.000 Ευρώ και η αξία του ενεργητικού της να είναι τουλάχιστον 2.500.000 Ευρώ, (όπως ορίζεται η αξία αυτού από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920). Αν δεν υπάρχουν αυτά, η αίτηση για την υπαγωγή θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. Περαιτέρω, θα πρέπει να βεβαιώνεται από Τράπεζα ή ΑΧΕΠΕΥ η ύπαρξη και το ενδιαφέρον φερέγγυου επενδυτή, για την αγορά του ενεργητικού της επιχείρησης και η διάθεση των απαιτούμενων προς τούτο κεφαλαίων σε πρώτη ζήτηση, για τον οποίο ωστόσο, δεν μπορεί να προεξοφληθεί ότι θα πλειοδοτήσει στον ανοικτό διαγωνισμό που θα ακολουθήσει για την ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της υπό ειδική εκκαθάριση ΠΑΕ, αφού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις περί πλειστηριασμού του ΚΠολΔ και επομένως θα επικρατήσει η καλύτερη προσφορά. Κρίσιμο είναι επίσης να αξιολογηθούν αντικειμενικά και ορθολογικά τα στοιχεία του ενεργητικού της ΠΑΕ που θα διατεθούν προς εκποίηση και να περιληφθούν στην απογραφή που θα λάβει χώρα. Βεβαίως, το κυριότερο περιουσιακό στοιχείο της ΠΑΕ είναι το «σήμα της ομάδας» και αυτό το άυλο στοιχείο που κουβαλάει όλη την υπεραξία του είναι η «φήμη και πελατεία» του. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να αποτιμηθούν με μία μεθοδολογία συγκεκριμένη και με την όποια αποτίμηση γίνει, θα διενεργηθεί και ο πλειστηριασμός τους. Για τον λόγο αυτό, η ΠΑΕ θα πρέπει να συνεργαστεί με έναν ειδικό εκκαθαριστή, (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με πείρα και γνώση του αντικειμένου, αλλά και συνεργάσιμο για να γίνουν οι αποτιμήσεις σωστά και να ετοιμαστεί ένα πακέτο εκτιμήσεων, ανάλογο της πραγματικής αποτίμησης, που να προσελκύσει πραγματικά ενδιαφερόμενους επενδυτές. Στο σημείο αυτό κρίσιμο είναι να επισημανθεί ότι θα ληφθεί ασφαλώς υπόψη για την ρευστοποίηση του ενεργητικού της ΠΑΕ και η ανάγκη συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών, σε συνάρτηση όμως με την αξία του ενεργητικού και, πάντως, η τελική απόφαση εναπόκειται στην κρίση του πτωχευτικού δικαστηρίου, που θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και θα τον εγκρίνει ή θεωρητικά μπορεί να ζητήσει πρόσθετους όρους, υποθέτω προς την κατεύθυνση της καλύτερης ικανοποίησης των πιστωτών, αλλά σε τελική ανάλυση, μία τέτοια πιθανότητα εξαρτάται και από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί από υποψήφιους πλειοδότες κατά την διάρκεια του διαγωνισμού και τη διερεύνηση του ζητήματος κατά πόσον θα μπορούσε να επιτευχθεί ένα καλύτερο πλειστηρίασμα. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η περίπτωση του 106ια είναι η πιο ενδεδειγμένη, ένεκα τόσο της επελθούσης διαγραφής των απαιτήσεων κατά της ΠΑΕ εν συνόλω, αφού ουσιαστικά όποιος αποκτήσει το ενεργητικό δεν θα κληρονομήσει καμία υποχρέωση, όσο και της ταχύτητας της δικαστικής διαδικασίας υπαγωγής σε μία τέτοια κατάσταση.

2. Βεβαίως και στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να παραγνωριστεί ότι: (i) ο εκκαθαριστής έχει τις εξουσίες της Γ.Σ. των μετόχων επί εταιρικής επιχείρησης, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την πτωχευτική απαλλοτρίωση. Ενεργεί στο όνομά του κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης της επιχείρησης, ως νόμιμος αντιπρόσωπος του φορέα της, οφειλέτη και δικονομικά, ως μη δικαιούχος ή μη υπόχρεος διάδικος. Η εξουσία αυτή του παρέχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συνδρομή Δημόσιας Αστυνομικής ή άλλης , σε περίπτωση που αντιμετωπίζει προβλήματα εγκατάστασης στη διοίκηση και στην άσκηση αυτής της Αρχής. Δηλαδή μπορεί να λαμβάνονται αποφάσεις που δεν συμπλέουν με τις προσδοκίες των ανθρώπων, ή οπαδών της ΠΑΕ. Τέλος, υπενθυμίζω ότι μπορεί ο πλειοδότης του ενεργητικού και νέος άρχων της ΠΑΕ να είναι άνθρωπος – επιχειρηματίας – νομικό πρόσωπο μη αρεστό στην ΠΑΕ και στον κόσμο της. Είναι όμως αυτή η διαδικασία που θα εξασφαλίζει το σοβαρό επενδυτή και ένα τίμημα (δικαστικώς αποτιμώμενο ως) επαρκές για την ικανοποίηση των πιστωτών της ΠΑΕ.

3. Τέλος, και στην περίπτωση αυτή, παράλληλα, θα πρέπει να ξεκινήσει και μία προσέγγιση των αρμοδίων οργάνων της FIFA, εφόσον η διεθνής ομοσπονδία είναι ιδιαίτερη ευαίσθητη σε ζητήματα πτωχεύσεων των ομάδων – ΠΑΕ και προσανατολίζεται στην αποτροπή της συμμετοχής τους, ως «πτωχών» σε εθνικά πρωταθλήματα. Όμως, αν εξηγηθεί στα διεθνή όργανα ότι η ειδική εκκαθάριση είναι ένας προπτωχευτικός θεσμός, κατατείνων στη διάσωση της ΠΑΕ, εφόσον η τελευταία δεν επιτευχθεί μέσω της συμφωνίας εξυγίανσης, που εξυπηρετεί το γενικό συμφέρον της εθνικής οικονομίας, της κοινωνίας, (κατά την εισηγητική έκθεση του νόμου, υπό το άρθρο 106ια), αλλά και των πιστωτών, παικτών, προπονητών, κ.λπ. και εξασφαλιστεί κατ’ αρχήν η ανοχή, ή ακόμα καλύτερα, η άδεια υπαγωγής στη διαδικασία αυτή, τότε δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα εμπλοκής της υπαγωγής από τη διοργανώτρια ή την εθνική ομοσπονδία.  

 

ΙV. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

1. Η παρούσα θέση μου και προηγηθείσες αναλύσεις, δεν αποτελούν ούτε συνιστούν εμπεριστατωμένη νομική ανάλυση των υπό παράθεση θεμάτων. Τα τελευταία, θα πρέπει να διερευνηθούν επίσημα και κατόπιν εντολής της ΠΑΕ, ώστε να κριθεί εάν συνάδουν προς την αθλητική νομοθεσία και κυρίως προς τους διεθνείς αθλητικούς κανονισμούς γιατί η αρτιότητα της νομικής κατασκευής μπορεί να ανατραπεί από την όποια κανονιστική παρέμβαση των διεθνών οργανισμών, που μπορεί να θεωρήσουν ότι μία ΠΑΕ που διέρχεται την πτωχευτική διαδικασία δεν μπορεί να συμμετέχει στις διάφορες διοργανώσεις. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει, προ πάσης αποφάσεως, (στην οποία θα αξιολογηθούν και τα λοιπά εξεταζόμενα δεδομένα, όπως συγχώνευση, υποβιβασμός κ.λπ.) να εκπονηθεί ένα legal due-diligence επί των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν, και από συγκριτική σκοπιά με τα διεθνώς κρατούντα.

2. Ελπίζω η ΠΑΕ ΑΡΗΣ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να τιμήσει την ιστορία της όπως της αξίζει. Η οποιαδήποτε επιλογή της δεν πρόκειται να αποτελέσει ανάχωμα, αλλά εφαλτήριο μίας νέας δυναμικής πορείας στο μέλλον. Ο ΑΡΗΣ ως ιδέα, ιστορία και συμβολισμός είναι άτρωτος. Είμαι σίγουρος ότι η αφανής δύναμη των φίλων και οπαδών του θα τον φέρει πολύ γρήγορα στα ελληνικά και ευρωπαϊκά σαλόνια. Αρκεί να βγει αλώβητος από τον εμφύλιο διοικητικό σπαραγμό και να βρει τον Μακεδόνα Αυτοκράτορά του.

Γ. Σφυρής

Ενα σχολιο

  • Παπαδόπουλος Βασίλης

    Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και την μεγάλη συμβολή σας ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
    Η παρουσία σας στην Γ.Σ. της Κ.Μ.Α ήταν ανεκτίμητη.
    Ελπίζω και πιστεύω ότι το «ευχαριστώ» που σας απευθύνω εκφράζει το σύνολο της Αρειανής οικογένειας
    Παπαδόπουλος Βασίλης