Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΝΕΑ ΠΑΕ ΥΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Δημοσιεύθηκε Πέμπτη, 21/08/2014 σε Αθλητισμός

 

Σήμερα, πολύς λόγος γίνεται για τη δυνατότητα ενός ποδοσφαιρικού ιδρυτικού σωματείου να συστήσει νέα ΠΑΕ, διαρκούσης της εκκαθάρισης της προηγούμενης ΠΑΕ που υποβιβάστηκε σε ερασιτεχνική κατηγορία [και έτσι ετέθη εκ του νόμου υπό καθεστώς εκκαθάρισης]. Μάλιστα, η σύσταση από το ιδρυτικό σωματείο «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 1964» νέας ΠΑΕ, με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προκειμένου να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της FootballLeague, η αγωνία των θεσμικών παραγόντων της ΠΑΕ ΑΡΗΣ για το αγωνιστικό πεπρωμένο της ομάδας και το ενδιαφέρον και άλλων ερασιτεχνικών σωματείων, ή ΠΑΕ – μελών της FootballLeague για την ερμηνεία του άρθρου 111 του Ν. 2725/1999, με οδήγησαν στην απόφασή μου να παραθέσω υπό μορφής γνώμης τα εξής:

1.Α. Αν μία ΠΑΕ υποβιβαστεί στην Ερασιτεχνική Κατηγορία, ή «επιλέξει» να συμμετάσχει στην Ερασιτεχνική Κατηγορία, δια της οδού της «δήλωσης» συμμετοχής στην κατηγορία αυτή, τότε θα εφαρμοστεί το άρθρο 111 του ν. 2725/1999. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1. εδάφιο β’ του άρθρου 111 ν. 2725/1990, όπως ισχύει, (μετά και την τελευταία τροποποίησή του με το ν. 4115/2013): «1. Π.Α.Ε. που υποβιβάζονται από τη Γ’ εθνική κατηγορία ή, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην οικεία κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, διαλύονται και τίθενται σε εκκαθάριση κατά τις διατάζεις για τις ανώνυμες εταιρείες, υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η εκκαθάριση πρέπει να περατώνεται μέσα σε τριάντα (30) μήνες από τον υποβιβασμό της Π.Α.Ε.. Εάν πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση η ομάδα ανέλθει κατηγορία, διακόπτεται η διαδικασία της εκκαθάρισης και επαναφέρεται σε λειτουργία η Π.Α.Ε.. Κατ’ εξαίρεση οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.) όλων των κατηγοριών, που υποβιβάζονται σε Ερασιτεχνική Κατηγορία, υποχρεωτικώς εκκαθαρίζονται εντός τριών (3) μηνών από τον υποβιβασμό τους». Περαιτέρω, με τη διάταξη της παρ. 3 του ιδίου άρθρου προβλέφθηκε ότι: «Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1, η ομάδα του σωματείου προβιβασθεί στη Γ’ εθνική κατηγορία[1], ή, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η γενική συνέλευση του σωματείου δικαιούται, αντί να συστήσει νέα Π.Α.Ε., να ζητήσει την αναβίωση της προηγούμενης που τελεί σε εκκαθάριση. Σε μια τέτοια περίπτωση, την οριστική απόφαση περί αναβίωσης ή μη λαμβάνει η Γενική Συνέλευση της υπό εκκαθάριση τελούσας Π.Α.Ε., η οποία συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του σωματείου, ο οποίος ορίζει και τα τυχόν άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες για τη Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύσεις κλπ. που προβλέπονται από τον ΚΝ 2190/1920 συντέμνονται κατά το ήμισυ». Στην Εισηγητική έκθεση του Ν. 3057/2002, (ΦΕΚ Α/239, 10-10-2002), στο άρθρο 38 αυτής, αναφέρεται ότι: «Με την παράγραφο 3 προστίθεται νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 111 του ν. 2725/1999, με την οποία ρυθμίζεται η περίπτωση όπου, ενώ μία ΠΑΕ έχει υποβιβαστεί στην κατώτερη κατηγορία επαγγελματικού ποδοσφαίρου και, σύμφωνα με το νόμο, τελεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, η ομάδα του ιδρυτικού αυτής σωματείου ανέλθει σε κατηγορία επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Έτσι, ορίζεται ότι με απόφαση της Γ.Σ. του σωματείου, αντί να δημιουργηθεί νέα ΠΑΕ, μπορεί να αναβιώσει η τελούσα σε εκκαθάριση, ρυθμίζονται δε τα σχετικά θέματα.». Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι στην παράγραφο 3 του άρθρου 111 του ισχύοντος Ν. 2725/1999, καθορίζεται άνευ ετέρας προϋπόθεσης, η κατάσταση εκείνη κατά την οποία, διαρκούσης (χρονικά) της εκκαθάρισης μιας ΠΑΕ, η ομάδα του ιδρυτικού της σωματείου ανέρχεται σε κατηγορία επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Κατ’ αυτήν, μπορεί το ιδρυτικό σωματείο με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης να δημιουργήσει νέα ΠΑΕ, ή να αναβιώσει την τελούσα σε εκκαθάριση ΠΑΕ. Κατά δε την υπ’ αριθμ. 308/2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, (και την σε αυτήν αναφερόμενη νομολογία), κατά τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου, ο υποβιβασμός των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών από την Γ’ (τότε) Εθνική Κατηγορία (ή σε περίπτωση αναδιάρθρωσης στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου), στην οικεία κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, συνεπάγεται τη διάλυσή τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση κατά τις διατάξεις των ανωνύμων εταιρειών, υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία (εκκαθάριση) πρέπει να περατώνεται μέσα σε διάστημα τριάντα (30) μηνών, [σήμερα τριών (3) μηνών], από τον υποβιβασμό της Π.Α.Ε. Εάν πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση η ομάδα ανέλθει κατηγορία, διακόπτεται η διαδικασία της εκκαθάρισης και επαναφέρεται σε λειτουργία η Π.Α.Ε. Είναι προφανές ότι οι διατάξεις του τελευταίου αυτού εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 111 του αθλητικού νόμου περιέχουν ειδική ρύθμιση σε σχέση με τις προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 47α του κ.ν. 2190/1920, ως προς τις προϋποθέσεις «αναβίωσης» των υπό εκκαθάριση Π.Α.Ε., η οποία συμπληρώνεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκαν μεταγενέστερα με το άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 3057/2002. Με τις τελευταίες αυτές διατάξεις, (κατά την ίδια γνωμοδότηση του ΝΣΚ), παρέχεται η δυνατότητα στη γενική συνέλευση του σωματείου που έχει καταλάβει αυτοδικαίως και μόνο αγωνιστικά τη θέση της υποβιβασθείσης στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο Π.Α.Ε. (βλ. σχ. παρ. 2 αρθρ. 111), να ζητήσει, σε περίπτωση αγωνιστικού προβιβασμού της ομάδας του στην κατώτερη επαγγελματική κατηγορία, (ή σε περίπτωση αναδιάρθρωσης στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου), εντός του διαστήματος των τριάντα (30) μηνών (ή 3 μηνών) από τον υποβιβασμό της, αντί τη σύσταση νέας Π.Α.Ε., την ανασύσταση της προηγούμενης που τελεί σε εκκαθάριση. Την οριστική όμως απόφαση περί αναβίωσης ή μη θα πρέπει να λάβει η γενική συνέλευση των μετόχων της υπό εκκαθάριση τελούσας Π.Α.Ε., η οποία συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του σωματείου και όχι βεβαίως το καταστατικό όργανο του σωματείου.

1.Β. Συνεπώς, δεν προβλέπεται καμία dejure αναβίωση της υπό εκκαθάριση τελούσης ΠΑΕ. Η έννομη αυτή συνέπεια της διάταξης 3 του άρθρου 111 του Ν. 2725/1999, καθιστά καταργημένη, (ως αντικατασταθείσα) την προηγούμενη προσθήκη του τελευταίου εδαφίου της §1 του άρθρου 111, όπως προστέθηκε με την περ. β της §8 του άρθρου 18 του Ν. 2947/2001, κατά το οποίο, «Εάν πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση η ομάδα ανέλθει κατηγορία, διακόπτεται η διαδικασία της εκκαθάρισης και επαναφέρεται σε λειτουργία η Π.Α.Ε.» και παρέμεινε και μετά την προσθήκη της §3 του ίδιου άρθρου, με το νεώτερο Ν. 3057/2002, πολλώ δε μάλλον εφόσον η τελευταία καθορίζει διαφορετικά την περίπτωση αυτή, άλλως «τροποποιεί» ερμηνευτικά και καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής του ανωτέρω εδαφίου, ως δυνατότητα επιλογής της Γενικής Συνέλευσης της ΠΑΕ, εφόσον βεβαίως της ζητηθεί αυτό από τη Γ.Σ. του ιδρυτικού σωματείου. Σε κάθε πάντως περίπτωση, το τελευταίο αυτό εδάφιο της §1 του άρθρου 111 του Ν. 2725/1999, δεν δύναται να δεσμεύσει τα ιδρυτικά σωματεία των ΠΑΕ, τα οποία εκ του νόμου πλέον υποκαθιστούν μόνο αγωνιστικά την υπό εκκαθάριση ΠΑΕ, κατά τη διάταξη της §2 του ίδιου άρθρου και αποφαίνονται δια του καταστατικού τους αρμοδίου οργάνου τους (τις Γενικές Συνελεύσεις) για την σύσταση νέας ΠΑΕ, ή την αναβίωση της υπό εκκαθάριση ΠΑΕ, υπό μορφή «πρότασης» όμως και μόνο, αφού την τελική περί αυτής απόφασης θα λάβει μόνο η Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ αυτής. Οποιαδήποτε αντίθετη ερμηνεία θα προσέκρουε σε σοβαρά νομικά προσκόμματα ή και αδιέξοδα, όπως στην περίπτωση που η ΓΣ της ΠΑΕ απέρριπτε την αναβίωσή της. Προς επίρρωση της νομοθετικής εκφραστικής ασυνέπειας του αθλητικού νομοθέτη που οδηγεί αναπόφευκτα σε αυτές τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις, επικαλούμαι και την προσθήκη νέου εδαφίου μετά το τελευταίο εδάφιο της §1 του άρθρου 111, με τη διάταξη της § 15.β του άρθρου 44Α του Ν. 4115/2013, (ΦΕΚ Α/24, 30-01/2013), κατά το οποίο: «Κατ’ εξαίρεση οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.) όλων των κατηγοριών, που υποβιβάζονται σε Ερασιτεχνική Κατηγορία, υποχρεωτικώς εκκαθαρίζονται εντός τριών (3) μηνών από τον υποβιβασμό τους», αν και σε προηγούμενο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, (§1), προβλέπεται ότι: «Η εκκαθάριση πρέπει να περατώνεται μέσα σε τριάντα (30) μήνες από τον υποβιβασμό της Π.Α.Ε.», ωσάν να υπάρχουν δύο κατηγορίες ΠΑΕ, που η κάθε μία αποτελεί εξαίρεση της άλλης, που βεβαίως δεν συμβαίνει.

2. Η θέση ότι οι διατάξεις του άρθρου 111 του αθλητικού νόμου, δεν μπορούν να κατισχύσουν των αναγκαστικού δικαίου διατάξεων του θεσμικού νόμου των ανωνύμων εταιρειών, εφόσον θεσπίζουν αυτοτελείς λόγους λύσης των Π.Α.Ε., δεν είναι σωστή. Και αυτό γιατί όπως έχει κρίνει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, (Αρ. Γνωμ. 308/2013), «Είναι αυτονόητο ότι, και οι διατάξεις αυτές της αθλητικής νομοθεσίας, ενόψει της σπουδαιότητας του επιδιωκόμενου σκοπού τους, που είναι η ρύθμιση των ζητημάτων λύσης και εκκαθάρισης των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, αποτελούν αναγκαστικό δίκαιο, όπως και οι αντίστοιχες διατάξεις του θεσμικού νόμου των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες άλλωστε παραπέμπουν, ιδίως ως προς τη διαδικασία της εκκαθάρισης».

3. Με την από 25/09/2012 απόφασή της η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, απαντώντας σε ερώτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης (Δ/νση ΑΕ & Πίστεως, Τμήμα Α’) έκρινε ότι δεν υφίσταται καμία απαγορευτική διάταξη για το ιδρυτικό σωματείο και αν ακόμα δεν έχει περατωθεί η εκκαθάριση της ΠΑΕ, (κατά το άρθρο 111 του αθλητικού νόμου) στον ορισθέντα χρόνο, (συνήθης περίπτωση) και εφόσον η άνοδος κατηγορίας επήλθε εκτός του χρονικού διαστήματος των τριάντα (παλαιότερα), στη διάρκεια του οποίου δεν περαιώθηκε η εκκαθάριση[2], να αποφασίσει με το προβλεπόμενο καταστατικό του όργανο (Γ.Σ.), την ίδρυση νέας ΠΑΕ, απαλλαγμένης (προφανώς) από τα χρέη και βάρη της προηγούμενης υπό εκκαθάριση ΠΑΕ, με την οποία νομικώς πλέον και για όλους τους ανωτέρω λόγους δεν σχετίζεται. Κατά την ίδια δε απόφαση, η αναβίωση της προηγούμενης εταιρείας υπάγεται στην αρμοδιότητα του σωματείου και όχι στην πρωτοβουλία και προαίρεση των τυχόν δανειστών της, κρίση που σαφώς επιρρωνύει τις ανωτέρω σκέψεις.  

4. Ο μόνος προβληματισμός βεβαίως, που θα μπορούσε να διατυπωθεί σε μία τέτοια κατάσταση, είναι εάν το αθλητικό σωματείο, το οποίο αυτοδικαίως καταλαμβάνει τη θέση της εταιρείας που υποβιβάζεται, μπορεί να συστήσει νέα ΠΑΕ, καίτοι προηγουμένως δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση κατά τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες η προηγούμενη ΠΑΕ. Η περίπτωση αυτή αποκτά νομικό ενδιαφέρον όταν δεν έχουν καταχωρηθεί οι αποφάσεις των ΓΣ της υποβιβασμένης ΠΑΕ στο μητρώο ΑΕ, ή στο ΓΕ.ΜΗ. που αποτελεί την ημερομηνία θέσεως της εταιρείας σε εκκαθάριση, ή δεν έχει γίνει καμία άλλη πράξη εκκαθάρισης όπως αντίθετα επιβάλει εμπορικός νόμος (σύνταξη και υποβολή αρχικού ισολογισμού εκκαθάρισης κλπ.)[3], κατά το χρόνο που το ιδρυτικό σωματείο λαμβάνει την άδεια να συμμετάσχει στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, στο μεσοδιάστημα, ή κατά το χρόνο του επικυρωθέντος βαθμολογικά προβιβασμού του σωματείου σε επαγγελματική κατηγορία. Εκ πρώτης όψεως, ο νόμος, (άρθρο 111, Ν. 2725/1999), φαίνεται να διαχωρίζει την εκκαθάριση της ΠΑΕ από την αγωνιστική υποκατάστασή της από το ιδρυτικό σωματείο στην κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, λόγος για τον οποίο και απαλλάσσει το τελευταίο από τις ενοχικές ή άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση, οπότε οι πορείες των δύο νομικών προσώπων δεν αλληλοεπηρεάζονται, όταν η ομάδα του ιδρυτικού σωματείου προβιβαστεί στην επαγγελματική κατηγορία. Όμως, εν τέλει, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, είναι, κατά νόμο, αρμόδια να επιλύσει το θέμα αυτό, με γνωμοδοτήσεις της σε σχετικά ερωτήματα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ή Πολιτισμού, κυρίως όμως ασκώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της του άρθρου 77 επ., (77Α) του Ν. 2725/1999, αν και μέχρι σήμερα, στις σχετικές της απαντήσεις, φαίνεται να εξαρτά τη δυνατότητα σύστασης νέας ΠΑΕ από ιδρυτικό σωματείο με την πορεία της εκκαθάρισης της προηγούμενης ΠΑΕ[4], ή το χρόνο αυτής, χωρίς βεβαίως μέχρι σήμερα να έχει τεθεί τέτοιο εξειδικευμένο ζήτημα ή ερώτημα στην κρίση της. Με τον ίδιο σκοπό θα μπορούσε και η ΕΠΟ να παρέμβει και να επιλύσει κανονιστικά το ζήτημα στο πλαίσιο της εξουσία που της παρέχει ο νόμος 3479/2006, (άρθρο 29§12, ΦΕΚ Α’/152, 19-06-2006). Αν πάντως επικρατήσει η συνδυαστική αξιολόγηση της πορείας των δύο νομικών προσώπων, πολύ δύσκολα θα επιτρέπεται σε ιδρυτικά σωματεία να συστήνουν νέες ΠΑΕ, στις ιδιάζουσες αυτές περιπτώσεις, αν και χωρίς ρητό νομικό κάλυμμα, αλλά με την καθ’ όλα αποδεκτή σκοπιμότητα της προστασίας του αθλήματος και των ανθρώπων του από καταχρηστικές συμπεριφορές, ή εκμεταλλεύσεις θεσμών και καταστάσεων. Βεβαίως, ελπίζω ότι ο νέος αθλητικός νόμος που ήδη έχει προαναγγελθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού θα επιλύει νομοθετικά τέτοιες καταστάσεις, κυρίως όμως θα εξαλείψει τις κραυγαλέα καταχρηστικές χρήσεις του αθλητικού νόμου.

5. Προς το παρόν πάντως, δεν φαίνεται, κατά τη γνώμη μου, να υπάρχει νομικό εμπόδιο, ερειδόμενο στην διαδικασία εκκαθάρισης της προηγούμενης ΠΑΕ, που να απαγορεύει στο ιδρυτικό σωματείο να συστήσει νέα ΠΑΕ για να συμμετάσχει στην επαγγελματική κατηγορία στην οποία προβιβάστηκε[5]. Είναι προφανές ότι η §3 του άρθρου 111 του Ν. 2725/1999 θέλει το ιδρυτικό σωματείο αυτοτελές και ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο από την υπό εκκαθάριση ΠΑΕ, όχι μόνο για καθαρά προφανείς αθλητικούς λόγους, αλλά πρωτίστως κοινωνικούς, εφόσον στην αντίθετη περίπτωση οι περισσότερες επαρχιακές ΠΑΕ θα είχαν εξαφανιστεί από το χάρτη της ελληνικής επικράτειας και το ποδόσφαιρο από καθαρά λαϊκό άθλημα θα εξελισσόταν σε (ταξικό) προνόμιο της αστικής κοινωνίας.


[1] Ήδη αναφέρεται στη Β’ Εθνική κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου, εφόσον κατά το Νόμο 4115/2013, (άρθρο 44Α §15.α., ΦΕΚ Α/24, 30-01/2013), στην Γ’ Εθνική κατηγορία αγωνίζονται μόνο ερασιτεχνικά σωματεία.

[2] Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν τις περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης, (αφορούσε ΚΑΕ) και δεν αναφέρονται σε προϋποθέσεις του άρθρου 111 του Ν. 2725/1999, αν και, τουλάχιστον εκφραστικά, φαίνονται να παρουσιάζουν μία ικανή και αναγκαία συνθήκη. 

[3] Άρθρα 47Α-49 και 42 επ.  κωδ. Ν. 2190/1920, «Θεσμικός Νόμος περί ΑΕ».

[4] Βλ. ανωτέρω την από 25/09/2012 απόφασή της η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, απαντώντας σε ερώτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης (Δ/νση ΑΕ & Πίστεως, Τμήμα Α’.

[5] Το συμπέρασμα αυτό είναι συνεπές και με το θεσμό της εκκαθάρισης των ΑΕ, [εφόσον πλέον, με την υπ’ αριθμ. 52/2008 γνωμοδότηση του Α’ Τμήματος του ΝΣΚ, η εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας είναι απρόθεσμη, η εκκαθάριση δε αυτή υπό το ισχύον πάντως μετά την αντικατάσταση της §6 του άρθρου 49 του Ν 2190/1920 με το άρθρο 58§4 του Ν 3604/2007 νομικό καθεστώς, δεν θεωρείται περατωμένη, αλλά συνεχίζεται (αναβιώνει, επαναλειτουργεί), έστω και αν η ανώνυμη εταιρεία έχει διαγραφεί από το ΜΑΕ (στην περίπτωση αυτή, επανεγγράφεται), εφ’ όσον υπάρχουν ή ανευρεθούν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, (βλ. Πολ. 1094/23.06.2008, αρ. πρωτ. 1017065/10266/Β0012, Επιχείρηση 8/2008, σελ. 983 επ.)], που στις περιπτώσεις των ΠΑΕ αποκλείεται να περαιώνονται σε τρεις (3) μήνες, όπως δεν περαιώνονταν σε τριάντα (30) μήνες που ίσχυε αρχικά, αλλά και με την ανάγκη απρόσκοπτης αγωνιστικής λειτουργίας του ιδρυτικού ποδοσφαιρικού σωματείου, που εγγυάται την επιβίωση του αθλήματος, ενώ αποτρέπονται αδιέξοδα όπως π.χ. τυχόν αναβίωση στο μέλλον της εκκαθάρισης της ΠΑΕ μετά τη διαγραφή της και τύχη της νέας ιδρυθείσης ΠΑΕ.